Öznur KÖKKÜLÜNK
İdari ve Mali İşler Müdürü
 
        İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün görevleri:
 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Kanun kapsamındaki araçların alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının her türlü ihtiyaçlarını Başkanın onayıyla karşılamak, buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 

b) Temsil ve ağırlama, tören, protokol ve ödüllendirme giderlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile Başkanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınırların alımı ile bunların bakım ve onarımını yapmak,

 

ç) Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak birimlerin faaliyetlerini elektronik ortamda yürütebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, birimler arasında ağ, yapısal kablolama ve internet  ağını kurmak, internet sitesinin teknik altyapısını sağlamak,

 

d) Başkanlığın evrak kayıt, takip ve dağıtımı ile ilgili işlemlerini yürütmek,

 

e) Başkanlığın arşivini kurmak ve yönetmek, il özel idaresinin diğer birimleri ilgilendirmeyen arşivini devralmak,

 

f) Başkanlığın taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak,

 

g) Başkanlıkta görevli personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 

ğ) Belirlenen performans kriterleri uyarınca mevcut personelin performans takibini yapmak,

 

h) Başkanlıkta görevli personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

 

ı) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği araç, gereç, makine, bina ve tesisleri kiralamak,

 

i) Başkanlık adına taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, işletmek,

 

j) 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen hizmetleri karşılamak,

 

k) Başkanlığın katılımcı kuruluş olarak organize sanayi bölgelerinde sahip olduğu tüm hak ve yetkilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 

l) Hükümet konaklarının, Başkanlığa tahsisli binaların, lojmanların, valilik ve kaymakamlık konutlarının tefrişat ve işletmesini yapmak,

 

m) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının Başkanlığa aktardığı kaynaklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilde yapacakları her türlü yardım işlerini ve bunların gerektirdiği tüm iş ve  işlemleri yürütmek ve izlemek,

 

n) 3/10/2016 tarihli ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Şehitlik Yönetmeliğinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına verilen görevleri yürütmek,

 

o) Muhtar maaş ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

 

ö) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.