Hasan KARTALOĞLU
 Hukuk İşleri Müdürü
 
 
 
 

Hukuk İşleri Müdürlüğünün görevleri

 
 
a) Başkanlık makamından sorulan hukuki konular hakkında görüş bildirmek,
 
b) Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sorumluluk veya sonuç doğuracak Başkanlık işlemleri hakkında hukuki görüş oluşturmak,
 
c) Başkanlığın görev alanına giren konularda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca istenen hususlar hakkında görüş bildirmek,
 
ç) Başkanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Başkanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Başkanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki görüş bildirmek,
 
d) Başkanlığın hak ve menfaatlerini koruyucu, uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri süresinde almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda görüş vermek, anlaşma, protokol, şartname ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına katkıda bulunmak ve yardımcı olmak,
 
e) Başkanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıkları takip etmek,
 
f) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri hükümlerini uygulamak,
 
g) Başkanlık adına veya aleyhine açılan adli ve idari davaların; dava ve cevap dilekçelerini hazırlamak, kanun yollarına başvurulmasına esas olmak üzere gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek, takip ve savunmasını yapmak,
 
ğ) Hukuk işleri müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli avukatların ihtiyacı karşılayamaması durumunda, özel uzmanlık gerektirdiği vali onayı ile belirlenen hallerde 24/12/2012 tarihli ve 2012/4096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
 
h) Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ile tahkime ait işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek,
 
ı) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak,
 
i) Adli ve idari davalar sonucu Başkanlık aleyhine oluşan kamu zararının, işlem ve eylemleri ile bu zarara sebep olanlara rücu edilmesine ilişkin işleri yürütmek,
 
j) Başkanlığı ilgilendiren yargı kararları ve hukuki görüşlerin, bilgisayar ortamında arşivlenmesi, güncellenmesi ve kullanıcıların istifadesine sunulması amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 
k) İlgili mevzuat gereğince kurul veya komisyonlara katılımı sağlamak,
 
l) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.